Zmitrovich I.V., Perelygin V.V., Zharikov M.V. Eukaryotic supergroups: Taxonomy/Biotechnology interface. 2022. https://supergroups.ru
Cite Site As
© Zmitrovich I.V., Perelygin V.V., Zharikov M.V., 2022